انستیتو تحقیقات ماهیان

برای مهار ایران حفظ داعش ضروری است

۲۱ مرداد ۱۳۹۶


هنری کسینجر: برای مهار ایران حفظ داعش ضروری است

«هنری کسینجر» در مقاله ای که برای«کاپ ایکس» CapX نوشته به دولت «دونالد
ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، گفت نباید با نابود کردن داعش، زمینه را برای
توسعه قدرت ایران در منطقه فراهم کرد؛ زیرا با سلطه تهران و نیروهای متحدش
بر اراضی آزاد شده از چنگ داعش، یک «امپراتوری رادیکال ایرانی» شکل خواهد
گرفت.