انستیتو تحقیقات ماهیان

پردازش تصویر به زبان پایتون در محیط اوبونتو قسمت دوم ; آموزش نصب کتابخانه ی OpenCV

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم آموزش نصب کتابخانه ی OpenCV در محیط اوبونتو

این جلسه با آموزش نصب کتابخانه ی OpenCV در محیط اوبونتو سپس آموزش انواع تصویر در خدمت شما هستیم.
این قسمت به صورت کلیپ ویدیویی در خدمت شما قرار گرفته

 پردازش تصویر به زبان پایتون در محیط اوبونتو OPEN_CV

نکته مهم : دستوراتی که درون کلیپ وارد کردم زیر کلیپ به ترتیب نوشته شدند .

دستورات وارد شده در کلیپ

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev

cd Desktop/opencv-2.4.13

mkdir build

cd build

.. cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D WITH_OPENMP=ON -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local

make

sudo make install

کوچیک شما حمیدرضا شجراوی

جلسه اول را اینجا بخونید.

کل جلسات را هم اینجا ببیند.